Tietoja laskuperusteista

Valtion tulo- ja menoerät perustuvat hallituksen esitykseen talousarvioksi vuodelle 2014.

Pääoletuksena laskelmissa on että eri verokertymiä käytetään tasaisesti kaikkiin valtion menoihin, eikä esim. alkoholiveroa käytetä vain terveydenhuollon menoihin.

Verokuitin antama loppuverosumma on myös arvio, jonka laskemiseen on käytetty monia oletuksia. Todellinen verokertymä riippuu henkilökohtaisesta kulutuskäyttäytymisestä ja elintavoista sekä mitä kaikkea on pystynyt vähentämään omista veroistaan.

Ansiotulot oletetaan verotettavan tuloveroasteikon mukaan ilman mitään verovähennyksiä. Pääomaverot on laskettu vastaavasti.

Laskelmissa ei huomioida kunnallis- ja kirkollisveroa muuten kuin rahana pois kulutuksesta, joskin hauska lisä olisi myös kunnalliset verokuitit. Tämän vuoksi kunnallisvero on oletettu olevan 19,25% ja kirkollisveron 0%.

Laskelman ulkopuolelle on jätetty joitain veroeriä, kuten korkotulojen lähdevero sekä perintö- ja lahjavero. "Sokerivero" on myös jätetty pois koska sitä on lähes mahdoton arvioida yksilötasolla.

Tiedonlähteet

Palvelun rakentamiseen on käytetty useita avoimia, julkisia tiedonlähteitä.

Valtion tulot ja menot tulevat suoraan Valtiovarainministeriön Valtion talousarvioesitykset-sivulta. Tarkemmin sanottuna, olemme käyttäneet Valtiovarainministeriön ehdotusta vuoden 2014 talousarvioksi. Valtion menoista on verokuitissa poistettu niitä eriä, jotka katetaan muilla kuin verovaroilla (Veikkaus, RAY, EU, …). Vaikka Valtiovarainministeriön talousarviosivut muuten ovatkin hienot, oli datan purkaminen sieltä hieman työlästä. Tässä muille kiinnostuneille raaka budjettidata CSV-tiedostona.

Verohallinolta löytyivät niin tuloveroasteikko kuin kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit. Jälkimmäiset on laskettu pois jotta saamme laskettua veronmaksajan nettotulot. Resurssimme eivät riittäneet siihen että olisimme voineet tehdä verokuitit myös kuntien ja seurakuntien menoista. Tämä jää myöhemmäksi kehitysvaiheeksi.

Tilastokeskus ja Eurostat toimivat lähteinä arvioihimme asumiskulujen ja säästöjen osuuksista.

Liikenteen turvallisuusvirasto toimi hyvänä lähteenä niin ajoneuvoverotukselle, keskikulutukselle ja keskipäästöille. Vastaavasti Tullin sivuilta löytyivät luvut muille valmisteverotettaville tuotteille. Alkoholin kulutukseen käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kulutustilastoja. Sähkönkulutukseen käytettiin Vattenfallin esittämiä keskikulutuksia.

Esimerkkihenkilöiden verotiedot ovat vuodelta 2009 ja löytyivät niin Taloussanomien kuin Helsingin Sanomien julkaisemista verotiedoista. Esimerkkihenkilöidemme välilliset verot ovat omia arvailujamme. Korjaamme mielellämme virheelliset luvut.

Kuvien lähteet: